หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิอากาศ
     
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - มกราคม
 
อาชีพประชากร

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ไร่อ้อย

อาชีพเสริม ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิง
เหมาะแก่การเพาะปลูก
 
การคมนาคม
     
 
ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน
 
ทางหลวงหมายเลข 1084 กำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี
 
ไฟฟ้าในอำเภอ
   
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคลองขลุง , การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
           
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.05
ศาสนาอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 0.95
 
วัด จำนวน 61 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง
 
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในอำเภอ
   
  อำเภอคลองขลุง มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 46 แห่ง
และมีโรงเรียนระดับมัธยม จำนวน 3 แห่ง
 
แหล่งน้ำ
     
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำปิง
 
แม่น้ำกงจีน
 
คลองวังยาง
 
คลองตลุง
 
คลองแม่กระชัย
 
คลองขลุง
 
คลองน้อย
 
คลองวังยาง
 
คลองหนองขวัญ
 
คลองวังบัว
 
คลองนา
 
คลองวังหิน
 
คลองสารพี
 
คลองยาง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน
 
อ่างเก็บน้ำบ้านสามง่าม หมู่ที่ 3 ตำบลวังบัว
 
สระประมงหนองบอน หมู่ที่ 12 ตำบบลวังไทร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ