หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
   
  เดิมเรียกชื่ออำเภอนี้ว่า "อำเภอขาณุ" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 35 หน้า 583 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ซึ่ง "ขาณุ" มีความหมายว่า "ตอ" ครั้นต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนแปลงชื่อ อำเภอนี้ใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ คือ "อำเภอคลองขลุง" เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมีลำคลองขลุงไหลผ่าน
 
ที่ตั้ง
อำเภอคลองขลุง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 783.332 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 103 หมู่บ้าน
คำขวัญอำเภอ
"ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย ผลไม้รสดี
มีชื่อไม้ดอกไม้ประดับ"
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอทรายทองวัฒนา และ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองลาน และอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
อ.ปางศิลาทอง
อ.คลองลาน และ
อ.เมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
ต.วังบัว
ต.ท่ามะเขือ
ต.วังยาง
ต.วังแขม
ต.แม่ลาด
ต.คลองขลุง
ต.ท่าพุทรา
ต.หัวถนน
ต.วังไทร
ต.วังไทร
อ.ทรายทองวัฒนา
และ อ.บึงสามัคคี
จ.กำแพงเพชร
อ.ขาณุวรลักษบุรี และ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
 
ประวัติหน่วยงาน
       
  จำนวนประชากรทั้งหมด 71,170 คน แยกเป็น
 
ชาย 34,902 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04
 
หญิง 36,268 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28,685 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 90.855 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ตำบล
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 คลองขลุง 6,429 6,679 13,108 5,727
2 ท่ามะเขือ 3,973 4,160 8,133 3,693
3 ท่าพุทรา 2,279 2,404 4,683 1,818
4 แม่ลาด 1,820 1,993 3,813 1,444
5 วังยาง 2,717 2,795 5,512 2,077
6 วังแขม 4,856 4,982 9,838 3,945
7 หัวถนน 2,366 2,375 4,741 1,897
8 วังไทร 5,048 5,278 10,326 3,966
9 วังบัว 3,333 3,418 6,751 2,521
10 คลองสมบูรณ์ 2,081 2,184 4,265 1,597
รวม 34,902 36,268 71,170 28,685
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ