หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
นายอำเภอ
 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
 
กลุ่มงานทะเบียนและบัตร
 
ฝ่ายความมั่นคง
 
ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการปกครองท้องที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
- สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งใน
ทุกระดับ เว้นแต่การดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการอื่น ในอำนาจหน้าที่
ของนายอำเภอตามที่กฎหมาย
กำหนด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจดแจ้ง ขออนุมัติ
ขออนุญาต เกี่ยวกับสถานบริการ
โรงแรม โรงรับจำนำ อาวุธปืน การค้า
ของเก่าและขายทอดตลาด การพนัน
การเรี่ยไร มูลนิธิ สมาคม และกฎหมาย
อื่น ๆ ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครองตามที่กฎหมาย
กำหนด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการเงินและบัญชี มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การคลัง การบัญชี และการดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ในความ รับผิดชอบของกรมการปกครอง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายทะเบียนทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
งานทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม และทะเบียนอื่น ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้
บริการประชาชนของอำเภอ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
บัตรประจำตัวประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้
บริการประชาชนของอำเภอ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียนราษฎร มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร
- กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรของสำนักทะเบียนในอำเภอ
- สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในส่วน
ที่เกี่ยวกับการจัดทำและจัดพิมพ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสนับสนุน
การจัดการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียนตามที่ได้รับการร้องขอ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้
บริการประชาชนของอำเภอ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสถานะบุคคลและสัญชาติ มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในส่วนของ
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของ
ชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวอื่น
- ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนชนกลุ่มน้อย
และบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานการรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม การควบคุมและกำกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ โรงแรม การพนันและกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครองหรือที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในอำนาจ
หน้าที่ของนายอำเภอ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการ
กองอาสารักษาดินแดน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความมั่นคงภายใน มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานมวลชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กองกำลัง ภาคประชาชนและการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ และงานกิจการมวลชน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ปฏิบัติงานด้านสังคมจิตวิทยามวลชน
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุม
สาธารณะ การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
- ดำเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
และกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
- ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการด้านการสื่อสาร
ตามระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
- กำกับ ดูแลสถานีวิทยุคมนาคมใน
โครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมของ
กรมการปกครองในเขตพื้นที่อำเภอ
- ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารร่วม
กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน หรืองานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม
 
สำนักงานอำเภอ
 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีอำนาจหน้าที่
 
ฝ่ายดำรงธรรม มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง
เรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน
หรือที่ได้รับจากจังหวัด รวมถึงการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนิน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
- ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
- ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
และการเปรียบเทียบปรับคดีอาญา
ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายทะเบียนและบัตร
- ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมชันสูตร
พลิกศพในหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางแพ่งและอาญา
ในอำนาจหน้าที่ของอำเภอ
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การทวงถามหนี้
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้ รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทั่วไป งานเก็บรวบรวมข้อมูล
และบรรยายสรุปของอำเภอ ประสานงาน
กับส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงาน
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ งานธุรการ
งานสารบรรณ การประชาสัมพันธ์
งานประชุมประจำเดือนของอำเภอ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างทุกประเภทในสังกัด
กรมการปกครอง
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี
และงานประเพณีต่าง ๆ
- ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ที่ว่าการอำเภอ และอาคารสถานที่
บริเวณที่ว่าการอำเภอ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้ รับมอบหมาย
ฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน
ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด
รวมทั้งภารกิจของ ส่วนราชการอื่น
ที่ไม่มีหน่วยรับผิดชอบในระดับพื้นที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัยในอำเภอ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และการขับเคลื่อน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ มีอำนาจหน้าที่
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผน
พัฒนาอำเภอ การส่งเสริมการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร และพัฒนาพื้นที่อำเภอแบบบูรณาการ
- ดำเนินการประสานงานแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
- ดูแลรักษาระบบการสื่อสารข้อมูล
ของกรมการปกครอง ทั้งเครือข่ายภายใน
(Intranet) และเครือข่ายภายนอก
(Internet) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานปกครอง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึก
และการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
เพื่อรายงานผลให้กับส่วนกลาง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง การบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลอำเภอ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
- ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
- รับเรื่องปัญหา ความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
- ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมมาตรา ๓๒
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
การปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติดังนี้
- การเสนอหนังสือราชการ ให้เสนอ
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันลงเลขรับหนังสือ
โดยเสนอตาม ลำดับขั้น เว้นแต่หนังสือ
ด่วนที่สุด หรือการสั่งการทางวิทยุ
ให้เสนอถึงนายอำเภอภายในหนึ่งวัน
หรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์โดยทันที
- กรณีหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่าย
ไม่อยู่ ให้มอบหมายปลัดอำเภอคนใด
คนหนึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
- ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่า รวมทั้งต้องรับผิดชอบ
ต่อผลของการปฏิบัติงานด้วย หากมีปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ