หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 


นายสดุดี พุทธัง
นายอำเภอคลองขลุง
 
ฝ่ายความมั่นคง
 


นายภูวดล ธรรมบุตร
ปลัดอำเภอ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


นายวัชรพงศ์ พลับจีน
ปลัดอำเภอ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ


นายหมู่ใหญ่ชวลิต สร้อยระย้า
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


นายหมู่ใหญ่พสิษฐก์ สุวรรณ์มะณี
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


นายหมู่ใหญ่สำราญ ถวัลเวช
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


นายหมู่ใหญ่อาคม ทัพรัตน์
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


นายหมู่ใหญ่ศุภชัย รักชาติ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


สมาชิกตรีจักรพรรดิจริณ อภิมงคลไพศาล
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


สมาชิกปาริชาติ ปราสาททอง
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง


สมาชิกประดิพัทธ์ บัวปรี
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำเภอคลองขลุง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ