หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  นายสดุดี พุทธัง  
  นายอำเภอคลองขลุง  
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
วิสัยทัศน์ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
“สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดำเนินรอยตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”
 
 
 
พันธกิจ
 
   
ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วัตถุประสงค์  
   
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
   
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   
พัฒนาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตร  
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยที่เอื้อต่อการการเกษตร และผลิตภัณฑ์  
 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา